Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd


Vaše účtovníctvo a mzdy spracujeme rýchlo a zaručene podľa platnej legislatívy. Našim základným princípom je kvalitné a diskrétne spracovanie účtovných dokladov a mzdových údajov.

Ušetrite čas a náklady. Zabezpečíme vám externú správu účtovníctva a miezd. Máme 20- ročnú prax s komplexným spracovaním podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva a mzdového účtovníctva. Zachovanie diskrétnosti a kvalitné spracovanie údajov sú našou prioritou.

  V oblasti mzdového účtovníctva vám ponúkame tieto služby:

 • vedenie personálnej agendy
  (prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní)
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely
 • kompletné spracovanie miezd
 • vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
  (úhrada miezd pracovníkom vrátane zrážok, platby všetkým poisťovniam a odvod dane zo mzdy)
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu
  (elektronické výkazníctvo do Sociálnej poisťovne, odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní)
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • zápočty odpracovaných rokov
 • spracovanie mesačných Prehľadov a ročných Hlásení pre Daňový úrad
 • zastupovanie počas kontrol v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach
 • Sledovanie legislatívnych zmien v Zákonníku práce ,v Zákone o sociálnom zabezpečení, v Zákone o zdravotnom poistení, v Zákone o dani z príjmov a okamžité uplatnenie v praxi.
 • Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov
 • Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • Výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Kvalitné softvérové a technické vybavenie

Efektívne spracovanie miezd a návrhy pre optimalizácie mzdových procesov

Permanentné vzdelávanie zamestnancov v oblasti účtovníctva a miezd.

  Pri spracovaní účtovnej agendy garantujeme:

 • vysoký etický štandard účtovnej profesie
 • individuálny a odborný prístup
 • spoľahlivosť
 • diskrétnosť

V oblasti účtovníctva ponúkame komplexné služby. Okrem toho sa postaráme o to, aby ste vo vašej účtovnej a daňovej agende nemali nedostatky či nesprávne postupy.

  Ponúkame:

 • komplexné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady
 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku spoločnosti
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie podkladov k vypracovaniu priznania k dani z príjmov
 • kontrola účtovníctva
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom
 • spracovanie Kontrolných a Súhrnných výkazov DPH

Všetky údaje spracovávame pre našich klientov pri dodržiavaní zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.