Prehľad doterajšej činnosti

Firma Mgr. Dana Gabrišová, GARAND bola založená v roku 1997 a jej činnosť sa sústreďovala predovšetkým na oblasť vzdelávania.pre podnikateľské subjekty a vzdelávacie inštitúcie. Firma je registrovaná v Živnostenskom registri, so sídlom v Považskej Bystrici, kde spoločnosť disponuje dlhodobo prenajatými priestormi pre svoju činnosť. Majiteľkou firmy je Mgr. Dana Gabrišová.

Počas existencie spoločnosti Mgr. Dana Gabrišová, GARAND sa aktivity v oblasti vzdelávania postupne rozšírili. Kvalitatívna fáza rozvoja znamenala expanziu z lokálneho pôsobenia na regionálne a neskôr na celoslovenské.

Od roku 1999 sa spoločnosť zameriava najmä na organizovanie vzdelávacích aktivít pre firmy s rôznym zameraním. Firma Mgr. Dana Gabrišová, GARAND má v ponuke svojich služieb širokú škálu vzdelávacích programov pre rozličné cieľové skupiny - od nezamestnaných , cez líniový a stredný manažment , až po top manažment. Pre svojich klientov poskytuje komplexné formy vzdelávania manažérov ktoré sú zamerané predovšetkým na rozvoj manažérskych zručností na všetkých úrovniach riadenia. Kurzy manažérskych zručností sú zamerané hlavne na vnútrofiremnú komunikáciu, obchodnú komunikáciu, tímovú prácu a time manažment.

Vzdelávacie kurzy sú realizované ako nácvik zručností. V jednotlivých moduloch sa kladie veľký dôraz na aktívne zapojenie všetkých účastníkov do procesu učenia sa prostredníctvom participatívných tréningových metód, simulovaných cvičení, manažérských hier, riešení prípadových štúdií a konkrétnych pracovných prípadov, skupinových diskusií a hranie rolí.

Firma Mgr. Dana Gabrišová, GARAND ponúka komplexné spracovanie systému vzdelávania pracovníkov od analýzy vzdelávacích potrieb cez následné vypracovanie projektov na základe zistených špecifických podmienok, zabezpečenie realizácie vzdelávania až po hodnotenie účinnosti vzdelávania. Všetky vzdelávacie projekty sú realizované v maximálnej spolupráci s klientom a na základe jeho špecifických požiadaviek.

Všetky vzdelávacie služby sú zabezpečované firmou vo forme priamych dodávok, resp. subdodávateľských služieb. V tomto smere spoločnosť spolupracuje s celou škálou odborných garantov, poradcov a lektorov na území celého Slovenska.

Významnými dlhodobými klientmi firmy Mgr. Dana Gabrišová, GARAND sú organizácie s vynikajúcim renomé, čo potvrdzuje kvalitu poskytovaných služieb.

Firma Mgr. Dana Gabrišová, GARAND je od roku 2001 akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň MŠ SR podľa ustanovení Zákona č. 386/1997 o ďalšom vzdelávaní, číslo protokolu 131/2001/1-3 zo dňa 10.12.2001. Akreditáciu získala na nasledovné projekty: Aktívna pomoc pre začínajúcich podnikateľov a absolventov škôl, Základné komunikačné zručnosti a Praktický účtovník a ekonóm. Počas piatich rokov pôsobenia akreditovanej ustanovizne firma realizovala veľký počet rekvalifikačných kurzov pre dlhodobo nezamestnaných evidovaných na UPSVAR v oblasti aktívnej pomoci pri hľadaní uplatnenia sa na trhu práce, nakoľko vzdelávacie aktivity boli realizované spolu s praktickou stážou u zamestnávateľov.

V roku 2009 firma Mgr. Dana Gabrišová, GARAND získala akreditáciu MPSVR SR na projekt "Kurz opatrovania" v rozsahu 224 hodín, ktorý je spojený s praxou v zariadeniach opatrovateľskej služby. Číslo spisu 152/2009-I/20.

Firma Mgr. Dana Gabrišová, Garand je tiež akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou MŠ SR na dva modulovo koncipované kurzy. Číslo akreditácie MŠ SR 1416/2009/249/1, 2.