Ochrana osobných údajov

verzia platná od 25. 05. 2018

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ

GARAND edu s. r. o., Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica, IČO 44084641, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 52345/B, telefonický kontakt: 042/4330065, e-mailová adresa: office@garand.sk, webové sídlo: www.garand.sk

Zodpovedná osoba

GARAND edu s. r. o., Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica, e-mailová adresa: office@garand.sk

Zdroj získania osobných údajov

Zdrojom údajov je dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Účel spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci a audítor.

Účel spracovania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Doba uchovávania osobných údajov je určená prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje týkajúce sa klienta prevádzkovateľ archivuje po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom po dobu, na ktorú klient udelil súhlas.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevádzkovateľ nerealizuje.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Pri splnení špecifických podmienok týkajúce sa osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)

Naše webové stránky môžete prehliadať bez poskytnutia Vašich osobných údajov. Keď sa však budete chcieť zaregistrovať na jeden z našich seminárov, požiadame Vás aby ste o sebe poskytli základné informácie.

Informácie, ktoré spoločnosť GARAND edu s. r. o. zhromažďuje

Pri registrácii na našej stránke www.garand.sk Vás požiadame o poskytnutie Vášho mena, priezviska, fakturačnej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Uvedené osobné údaje GARAND edu s. r. o., uchováva a spracúva na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe aizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neaizovaným spôsobom. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom vo vlastnej sieti spoločnosti GARAND edu s. r. o., chránenej bránami firewall. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom GARAND edu s. r. o., Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s registráciou na seminár a prípadne pri pomoci s Vašimi otázkami. Kontaktné údaje používame na zasielanie našich oznámení súvisiacich s administráciou pri vybavovaní registrácie na seminár alebo pri Vašom oslovení ohľadom informácií o seminároch, lektoroch, dostupných materiáloch a zasielanie organizačných informácií.

V prípade Vášho súhlasu, Vám posielame na e-mail informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Editovanie, vymazanie, prihlásenie sa na odber noviniek

Svoje údaje môžete kedykoľvek upraviť, vymazať, doplniť alebo odvolať svoj súhlas s poskytnutím údajov kontaktovaním našej zodpovednej osoby e-mailom: office@garand.sk, telefonicky: 042/4330065 alebo poštou: GARAND edu s. r. o., Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica. Odhlásiť sa z odberu noviniek môžete aj na konci každého ponukového e-mailu ktorý od nás obdržíte alebo odpoveďou naň formou krátkej správy ,,Nezasielať“. Súhlas na odber noviniek môžete vyjadriť priamo na našej webovej stránke: www.garand.sk