GDPR a ochrana osobných údajov v praxi

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka ÚPSVaR, Centrum 13/17
Termín: 7.11.2018

Lektor

JUDr. Marcela Macová

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program seminára

Viete

  • ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
  • ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25.5.2018?
  • že, bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
  • ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
  • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu OÚ?
  • čo sú to balančné testy?
  • čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o OOÚ?
  • ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?

PROGRAM

- Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
- Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
- Subjekty spracúvania osobných údajov - tretia strana, príjemca, subdodávateľ
- Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
- Právne základy spracúvania osobných údajov - povieme si kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem
- Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
- Povinnosť informovania dotknutej osoby
- Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
- Bezpečnostné opatrenia - ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25.5.2018
- Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
- Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení OOÚ voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
- Záznamy o spracovateľských činnostiach Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
- Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
- Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
- Cezhraničný prenos osobných údajov
- Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu, kódex správania, certifikát a akreditácia
- Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
- Diskusia
- Bonus: vzor Sprostredkovateľskej zmluvy, informačnej povinnosti

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 71118
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 71118
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj