Zákon o DzP PO, daňové a nedaňové výdavky

Seminár je zameraný na Zákon o DzP PO v znení platnom od 1.1.2018 a na správne vyčíslenie základu dane a posúdenie daňových výdavkov za rok 2018.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 16.1.2019

Lektor

Ing. Zdenka KOVÁČOVÁ
Špecialista v oblasti dani z príjmov PO

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Základ dane z príjmov PO, jeho vyčíslenie a jeho špecifiká - vyčíslenie základu dane z príjmov – nadväznosť na výsledok hospodárenia
 2. Osobitosti základu dane – úpravy výsledku hospodárenia na základ dane:
  - uznateľnosť daňových výdavkov len po zaplatení (nájomné, provízie, marketing a prieskum trhu, sponzorské)
  - úprava základu dane o záväzky po lehote splatnosti
  - opravy chýb minulých účtovných období
  - daňové výdavky limitované výškou základu dane (osobné automobily – limity nájomného a odpisov, výdavky na reklamu, členské príspevky)
  - zmeny v uplatňovaní dane vyberanej zrážkou od 1.1.2018
  - povinnosti daňovníka vo vzťahu k závislej osobe, identifikácia kontrolovanej transakcie, dokumentácia o kontrolovaných transakciách
 3. Umorovanie daňovej straty
 4. Zápočet daňovej licencie
 5. Daňové a nedaňové výdavky
  - odpisy hmotného majetku – podpora kúpeľníctva (výhodnejšie možnosti odpisovania hmotného majetku a technického zhodnotenia)
  - zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín daňová zostatková cena hmotného majetku pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, zmarená investícia
  - opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti
  - cestovné náhrady, spotreba PHL, doprava do zamestnania zabezpečená zamestnávateľom
 6. Dividendy – zdaňovanie od 1.1.2017 + zmeny od 1.1.2018
 7. Vklady do kapitálového fondu z príspevkov (mimo ZI) – úprava od 1.1.2018
 8. Nový druh oslobodenia od dane z príjmov PO od 1.1.2018
  - charitatívna reklama u neziskových organizácií - od 1.1.2018
  - oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu PO – od 1.1.2018
  - podpora úspešného vývoja vykonávaného priamo daňovníkom – možnosti oslobodenia príjmov z obchodovania s vlastným patentom, úžitkovým vzorom, počítačovým programom, 100 % odpočet nákladov na výskum a vývoj - od 1.1.2018
 9. Novely zákona schválené v roku 2018 + pripravované ďalšie zmeny

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 160119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 160119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj