NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV OD 1.1.2019 – DPH, DZP – rekreačné poukazy, daň z poistenia, e-kasa

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018, a iné daňové zákony.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 11.1.2019

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť v oblasti DPH a DzP PO.

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

Program je predbežný, bude aktualizovaný podľa schválených noviel zákonov.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - pripravované zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistrovaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane §8 a §9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie - zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;
 • rozšírenie zoznamu prílohy s 10% sadzbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR)23.10.2018;

Novely Zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č.209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 – nepriama novela zákona o DzP od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní;
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z od 1.1.2019– väzba na daň. výdavky v ZoDZP
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu od 1.1.2019 - kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnancov sa to týka, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia a iné;

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019 (novela Zákona o ERP) - fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 110119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 110119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj