Novely daňových zákonov 2021 (DPH, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, Daň z motorových vozidiel pre rok 2020 a iné)

Pripravili sme pre Vás prehľad najdôležitejších noviel zákonov od roku 2021, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vaše podnikanie.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online seminár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Miesto:   ONLINE SEMINÁR
Termín: 4.12.2020

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva.

Účastnícky poplatok

43,- €

Program

Schválené zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke - v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené ustanovilo sa právo na opravu základu dane a dane)
 • Zadefinovanie nevymožiteľnej pohľadávky - akých pohľadávok sa oprava základu dane týka a kedy je oprava zakázaná
 • Podmienky na vykonanie opravy základu dane a povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravu základu dane (postup ako opraviť základ dane a daň ak nedošlo k zaplateniu)
 • Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na strane dlžníka ak záväzok neuhradil
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Prekluzívna lehota na opravu základu dane – 3 roky
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
 • Možnosť preukázať odoslanie a prepravu tovaru pri vývoze do tretích štátov aj inými dôkazmi ako colné vyhlásenie
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)

Schválené zmeny v zákone o účtovníctve

 • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
 • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021 – prebieha legislatívny proces

 • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie PO a FO v SR
 • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
 • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
 • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
 • Oslobodenie od zdanenie plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
 • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
 • Úprava zdanenia kryptomeny
 • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
 • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
 • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar

Schválené zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel

 • Úprava ročných sadzieb v oblasti autodopravy už pre rok 2020 – nákladná a autobusová (zvlášť pre ťahače, náves a iné)
 • Úprava ročných sadzieb daní pre vozidlá v kategórií M1, N1, N2, O1 až O3 v závislosti od veku vozidla
 • Nová lehota na podanie daňového priznania za r. 2020 až do konca marca 2021

Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch (gastrolístky a iné)

Diskusia

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 • Záväznú prihlášku pošlite e-mailom alebo vyplnením formulára nižšie
 • Platbu za seminár realizujte iba prevodom na uvedený účet
 • Na základe prijatej platby na účet Vám budú na e-mailovú adresu spolu s pracovnými materiálmi, zaslané podrobné informácie o tom, ako sa pripojíte na ONLINE sledovanie seminára (vopred si môžete vyskúšať, či Vám pripojenie bude fungovať.)
 • Otázky k semináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 • Dostatočne rýchle internetové pripojenie pre sledovanie videa
 • Sledovanie je možné cez počítač, tablet aj mobil
 • Ďalšie podrobnosti o spôsobe pripojenia budú prihláseným účastníkom zaslané mailom pred termínom prednášky.

Ďalšie informácie

Začiatok ONLINE seminára o 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 41220
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku

Poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 41220
dňa
z účtu číslo
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj