Novely daňových zákonov - DPH, daň z príjmov a iné

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka ÚPSVaR, Centrum 13/17
Termín: 29.11.2019

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien daňových zákonov:

  1. Novela zákona o dani z príjmov

  Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • ruší sa opakované predkladanie dokladov na priznanie daňového bonusu ak sú splnené podmienky od 1.12.2019
 • zavedenie nového pojmu „daňovník nespolupracujúceho štátu“
 • rozšírenie pojmu vklad aj na príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia, úpravy v zdanení pri znížení ZI a výplate podielu na zisku
 • doplnenie príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16) o príjem z prerozdelenia 413 – uplatní sa zrážková daň, a príjem sa zníži o hodnotu splateného príspevku na 413
 • doplnenie príjmov do zdrojov z územia SR aj príjem z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení (416)
 • zmeny pre uplatnenie zmarenej investície pri dlhodobom finančnom majetku § 17 ods. 3 písm. g) ZDP
 • zavedenie obsahovej náplne oznámenia pri korešpondujúcej úprave základu dane § 17 ods. 6
 • veľká zmena pravidiel na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 (vypustenie podmienky ak vstupujú takéto položky do obstarávacej ceny; vypúšťa sa podmienka zaplatenia na strane výnosov napr. marketingové štúdie, prieskum trhu; náklady na sprostredkovanie bez limitácie 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu; doplnenie ďalších služieb a to vedenie firiem, poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia; zmena pravidiel na normy a certifikáty, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, odstupné s podmienkou zaplatenia)
 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, poplatky z omeškania a iné opäť ako daňový výdavok u dlžníka
 • zmeny v majetku na základe zmluvy o výpožičke – režim ako prenajatý majetok s podmienkou prerušenia odpisov u vlastníka
 • spresnenie pravidiel oddanenia trojročných záväzkov (úhrada zmenkou, nahradenie novým záväzkom § 17 ods. 32)
 • implementácia smernice o hybridných nesúladoch - § 17i
 • zmena pravidiel na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácií § 20 ods. 10
 • čiastočné uvoľnenie podmienky premlčania pri pohľadávkach – stačí 1 deň nepremlčania § 20 ods. 3
 • úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP)
 • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti – daňová likvidácia § 21 ods. 2 písm. m)
 • zavedenie novej odpisovej skupiny 0 – 2 roky odpisovania pre elektromobily
 • POZOR pravidlá na odpočet daňovej straty počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (aj nerovnomerne) s limitom 50 % na základ dane § 30 ods. 1
 • odpočet daňovej straty aj pri zmene právnej formy
 • zmena limitov na superodpočet nákladov na výskum a vývoj – dvojnásobok § 30c
 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov pre fyzické aj právnické osoby § 34
 • zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti § 43
 • zmeny v zaokrúhľovaní pre všetky prepočty v zákone o dani z príjmov § 47
 • oslobodenie licenčných poplatkov a úrokov s podmienkou 24 mesiacov podielu na ZI bude možné uplatniť dodatočne
 • oslobodenie príjmu z predaja akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie § 13c
 • rozšírenie prijímateľov podielu zaplatenej dane o o register mimovládnych neziskových organizácií § 50
 • 2021: nová kategória mikrodaňovníka (pre fyzické aj právnické osoby) – zvýhodnené odpisovanie majetku, výhodnejšie pravidlo pre tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, výhodnejšie pravidlo na odpočet daňovej straty a iné výhody
 • a iné zmeny vrátane prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov
 • Schválené zmeny pre fyzických osôb (FO):.

 • brutácia nepeňažného príjmu sa presúva z prílohy č.6 priamo do zákona
 • nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti tzv. nepeňažné benefityod roku 2020 : vzdelávanie zamestnanca; lekárska preventívna prehliadka (povinná aj nepovinná platená zo SF); zvýšenie príspevku na ubytovanie, od roku 2021 : doprava do zamestnania do 60 eur mesačne; od roku 2022: príspevok napr. na firemné večierky, teambuilding a iné benefity najviac do výšky 500 eur
 • úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh (obdobný regulovaný trh) § 9 ods. 1 písm. k)
 • zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu § 9 ods. 2 písm. i)
 • zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia § 11 ods. 8 a 9
 • úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • zmena okruhu príjmov z ktorých sa platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, zmena výšky hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň § 35
 • a iné

  2. ďalšie samostatné Novely zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

 • zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov fyzických aj právnických osôb
 • úprava súm nezdaniteľných časti základu dane z príjmov fyzických osôb
 • zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 eur)

  3. informácia k novele zákona o DPH od 1. 1. 2020

 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká
 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny (napr. jogurt, kyslé mlieko, syr a tvaroh, med, vybrané druhy zeleniny a ovocia, chlieb a rôzne pekárenské výrobky, ovocné šťavy a iné)
 • zavedenie zmeny v definícii zákonnej registrácie pre účely § 4 ods. 4 – oslobodený predaj bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru nebude zakladať registráciu
 • nové pravidlá pre režim konsignačných skladov tzv. call of stock (splnenie nových podmienok, zmeny vo vykazovaní v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, úprava pravidiel na deň vzniku daňovej povinnosti pri výbere tovaru zo skladu, nové pravidlá na vedenie záznamov a iné zmeny) – nový § 8a a § 11a
 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri premiestnení tovaru do skladu v inom členskom štáte, ak nebol dodaný do 12. mesiacov po jeho naskladnení! – riziká registrácie v štátoch EU
 • zavádza sa fikcia dodania tovaru pri strate tovaru, jeho zničení alebo krádeži tovaru v konsignačnom sklade
 • zavádza sa zmena pravidiel na priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EU (tzv. dve dodania tovaru a jedna preprava) – nový § 13a
 • pri bezodplatnom dodaní tovaru do 1700 eur (drobný hmotný dolimitný majetok) sa zavádza fikcia 4-ročného rovnomerného odpisovania pre účely určenia základu dane
 • spresnenie definície ubytovacích služieb - § 38 ods. 4, zavedenie časového obdobia ubytovacích služieb
 • sprísnenie podmienok a ich preukazovania pre uplatnenia oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do EU podľa § 43
 • nepodanie súhrnného výkazu, alebo jeho nesprávne podanie bude mať za následok neuznanie oslobodenia od dane podľa § 43
 • zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a daňovom sklade § 48c, § 48ca, § 48d, § 48e
 • zavádza sa povinnosť opravy odpočítanej dane aj zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku § 53a
 • nové pravidlá opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu podľa § 65
 • ostatné drobné zmeny v zákone o DPH

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 291119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 291119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj