Najčastejšie chyby a problémy DPH a dane z príjmov

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka ÚPSVaR, Centrum 13/17
Termín: 12.11.2019

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť v oblasti DPH a DzP PO.

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

  I.BLOK – oblasť DPH

 1. Najčastejšie chyb pri registrácií DPH (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH, odpočítanie DPH pri registrácií)
 2. Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s montážou, napr. vzdelávacie podujatie v zahraničí, skladovacie služby pre zahraničnú osobu, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 3. Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 4. Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH
 5. Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
 6. Osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 7. Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
 8. Obchodovanie s tovarom v EU (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, preukázania oslobodenia pri dodaní tovaru)
 9. Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
 10. Stručná informácia k pripravovanej novele zákona o DPH od 1.1.2020

  II.BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 1. Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; kedy vzniká právo na daňové odpisovanie majetku; technické zhodnotenie vs. opravy; odpisovanie majetku v nájme; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
 2. Pozor na nezákonne vyplatené rekreačné poukazy (kto má nárok; aké ma predložiť doklady, preukazuje sa úhrada? – akým spôsobom; čo v prípade 2 osôb na 1 faktúre a podobne)
 3. Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch
 4. Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov; auto pre agentúrnych zamestnancov; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 5. Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti, odpis záväzku a dopad na základ dane
 6. Reklama ako daňový výdavok a jej riziká
 7. Preukázanie prijatých služieb (napr. managment fee, poradenské služby, a iné)
 8. Najčastejšie chyby pri položkách podmienených zaplatením s vplyvom na základ dane (prenájom, licenčné poplatky, provízie za sprostredkovanie, poradenské a právne služby, certifikáty a iné)
 9. Medzinárodne zdanenie (licenčné poplatky a úroky platené do zahraničia, kedy sa uplatní zrážková daň)
 10. Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane
 11. Transferová dokumentácia – významné rozdiely pôvodného a nového usmernenia s vplyvom na rozsah dokumentácie už za rok 2018
 12. Vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov 413

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 121119
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 121119
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj