DPH – pre každodennú prax

Cieľom seminára je rozbor kľúčových ustanovení zákona o DPH a vysvetlenie ich väzby vo vzájomných súvislostiach potrebných pre každodennú prax s upozornením aj na zmeny od 1.1.2019. Vzhľadom na významné daňové riziká DPH je potrebné ovládať túto problematiku, aby ste sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane, resp. spochybneniu odpočtu DPH na vstupe. Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie daňového výdavku.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
              (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior)
Termín: 30.5.2019

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť v oblasti DPH a DzP PO.

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Registračná povinnosť v tuzemsku
  - zmena obratu pre účely DPH od 1.1.2019, pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
  - lehoty na registráciu, odlišnosti pre registráciu zahraničných osôb, oneskorená registrácia a jej dopady, postup zahraničnej osoby pri oneskorenej registrácií pre daň z titulu dodania stavebných prác inej zahraničnej osobe
 2. Zdaniteľné obchody pre účely DPH
  - dodanie tovaru a zásielkový obchod (čo sa považuje za dodanie tovaru, bezodplatné dodanie tovaru, určenie miesta dodania tovaru)
  - nadobudnutie tovaru z EU (§11 a §11a – konsignačný sklad, miesto nadobudnutia tovaru §17), dovoz tovaru
  - dodanie služby (bezodplatné dodanie služby, refakturácia služieb)
 3. Oslobodené dodanie tovaru
  - intrakomunitárne dodanie tovaru § 43 (podmienky preukázania oslobodenia)
  - trojstranný obchod § 45, vývoz tovaru § 47
 4. Odpočítania dane podľa § 49 a uplatnenie práva na odpočítanie dane §51
  - vznik práva na odpočítanie dane ako aj zákaz odpočtu dane
  - podmienky odpočítania dane (dodanie z tuzemska, uplatnenie odpočítania pri samozdanení, pri nadobudnutí tovaru, pri dovoze tovaru a iné)
  - rozsah odpočítania dane (pozor na koeficient)
  - odpočítanie dane pri použití majetku a služieb na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie § 49 ods. 5
  - vecné a časové podmienky uplatnenia práva na odpočítanie dane
  - úprava odpočítanej dane podľa § 54 – zmena účelu použitia (upozornenie na predaj bytov po 1.1.2019 s uplatneným odpočtom DPH v minulosti)
  - úprava odpočítanej dane pre hnuteľný majetok podľa §54d – autá na súkomné a firemné účely
 5. Základ dane pre účely DPH a jeho oprava, sadzby DPH a ich správna aplikácia – pozor na ubytovanie s raňajkami po 1.1.2019
 6. Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb (§15 – všeobecné pravidlo a §16 - výnimky) a ich vykazovanie
 7. Vznik daňovej povinnosti §19 (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá pri refakturácií, nadobudnutie tovaru z EU a iné)
 8. Osoby povinné platiť daň správcovi dane § 69 zákona o DPH:
  - komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku , dodanie tovaru a služieb zahraničnou osobu, neoprávnene uvedenie DPH na faktúre
  - tuzemský prenos daňovej povinnosti (na čo všetko sa vzťahuje, kedy vzniká povinnosť odviesť daň, kto má nárok na odpočítanie dane pri samozdanení, náležitosti faktúry, uplatnenie odpočtu zo záloh a iné)
 9. Dodanie stavieb po 1.1.2019 (upozornenie na daňové riziká pri kúpe a predaji nehnuteľnosti)
  - obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností
  - spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji
  - rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (pozor na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
  - čo sa rozumie pojmom porovnateľná stavba pre účely DPH
  - predaj nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a ich prevod po 1.1.2019
 10. Nájom bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome od 1.1.2019
  - ako aplikovať prenájom po zmene zákona (staré zmluvy, nové zmluvy, ubytovacia činnosť vs. prenájom)
  - odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pre oslobodenom prenájme, odpočet z energií spojených s nájmom
  - koncoročné povinnosti pri oslobodenom prenájme
  - vstupuje neodpočítateľná DPH pri rekonštrukcii do ceny majetku alebo do nákladov?
 11. Pravidlá fakturácie
  - zákonné lehoty na vyhotovenie faktúry podľa DPH
  - kedy nie je povinnosť vyhotoviť faktúru, možnosť vyhotovenia inou osobu
  - faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, doklad z ekasy, riadna a súhrnná faktúra)
  - povinné náležitosti faktúr (správne odkazy na faktúrach)
  - faktúra ako daňový výdavok, a doklad pre odpočet DPH
  - uchovávanie faktúr, elektronické faktúry, cudzojazyčné faktúry
 12. Nové záznamové povinnosti pre dodanie tovaru s montážou a pre nehnuteľnosti
 13. Sankcie a DPH (dodatočné daňové priznanie, pokuty za oneskorené odvedenie dane, dorubenia dane)
 14. Diskusia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 300519
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 300519
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj