DPH – najčastejšie chyby a problémy v praxi + nové príklady. Informácia k pripravovanej novele od 1.1.2019

Seminár je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Miesto:   Považská Bystrica, zasadačka ÚPSVaR, Centrum 13/17
Termín: 16.11.2018

Lektor

Ing. Soňa UGRÓCZY
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť v oblasti DPH a DzP PO.

Účastnícky poplatok

45,- € - obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály a občerstvenie

Program

 1. Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§15 a §16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR)
 2. Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (najčastejšie typy refakturácií, rozlíšenie prechodná položka vs. refakturácia)
 3. Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, fakturácia nájomného a súvisiacich energií, škoda, márna jazda/stojné, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge, plnenia ktoré nezakladajú vznik daňovej povinnosti)
 4. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu §20, vykazovanie v kontrolnom výkaze
 5. Ako preukázať oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru §43 (praktické skúsenosti z daňových kontrol)
 6. Reťazové obchody (ako správne určiť pohyblivú a nepohyblivú dodávku pri preprave)
 7. Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj (informácia aj k pripravovanej zmene v tejto oblasti)
 8. Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia
 9. Odpočítanie dane podľa §49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa §51 Zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe HM poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane, prenájmy od materskej spoločnosti a povinnosť vykonania zrážkovej dane! a iné)
 10. Oprava základu dane §25 (čo sa považuje a čo nepovažuje za opravu základu dane, kedy a kde vykazovať dobropisy, ťarchopisy v daňovom priznaní)
 11. Rozšírenie pravidiel cestovnej kancelárie §65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)
 12. Pozor na elektronické faktúry
 13. Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia
 14. Rešerš pripravovanej novely Zákona o DPH od 1.1.2019
 15. Diskusia

Ďalšie informácie

Prezentácia účastníkov: 8:30-9:00 hod.
Začiatok seminára: 9:00 hod.

Dodávateľ: GARAND edu s.r.o. (Neplatiteľ DPH)

Platby prevodným príkazom na banku dodávateľa:
Fio banka a.s., č. účtu: 2500989635/8330 v.s. 161118
IBAN: SK7983300000002500989635, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Viac info na:
Mgr. Dana Gabrišová
tel: 042/433 00 65
mobil: 0905/548 427
gabrisova@garand.sk

Prihlášky na seminár zasielajte poštou na adresu dodávateľa
(záväzná prihláška na seminár) alebo využite prihlasovací formulár.

Prihlasovanie

Názov organizácie: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno účastníka 1: *
Meno účastníka 2:
Meno účastníka 3:
Meno účastníka 4:
Meno účastníka 5:
Telefón: *
E-mail: *
IČO: *
DIČ: *
Plátca DPH:
Účastnícky poplatok (EUR): *

- pri účasti viac ako 3 osôb z jednej spoločnosti zľava vo výške 10% z účastníckeho poplatku
- za účasť na každom 3. seminári počas kalendárneho roka zľava vo výške 10%

- poukážeme na účet číslo SK7983300000002500989635 v.s. 161118
dňa
z účtu číslo
- zaplatíme v hotovosti na mieste konania seminára
Poznámka:
* Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Prajem si dostávať informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
* povinný údaj